Regulamin

Regulamin strony reguluje zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Fundację Greenpeace Polska, polegających na umożliwieniu Użytkownikom wsparcia kampanii Fundacji związanej z ochroną pszczół.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony adoptujpszczole.pl,
  • Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 4
 2. Strona internetowa adoptujpszczole.pl jest zarządzana przez Fundację.
 3. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne.
 4. Za pośrednictwem strony można przez system PayU lub PayPal przekazać darowiznę na projekty związane z ochroną pszczół. Darowizna ma symboliczna formę „adopcji pszczół”.
 5. Adoptować pszczołę może każda osoba fizyczna. Koszt adopcji jednej pszczoły wynosi 2 zł. Jeden użytkownik może przekazać darowiznę w wysokości 2 zł lub wielokrotności tej kwoty.
 6. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy darowizną jednorazową a regularną, odnawianą co miesiąc.
 7. Każdy Użytkownik korzystający z tej strony zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony oraz podstron i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Fundacji Greenpeace Polska.
 9. Przekazanie przez Użytkownika darowizny za pośrednictwem strony adoptujpszczole.pl jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Szanując prawa Użytkowników strony oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, nieujawniania ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 11. Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – podczas przekazania darowizny Użytkownik będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe przy przekazywaniu darowizny
  • adres e­mail – na adres e­mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania wpłaty i podziękowania (nie później jednak niż do końca listopada 2018). Za zgodą użytkownika będą wysyłane aktualności związane z działalnością Greenpeace Polska oraz informacje dotyczące akcji Adoptuj Pszczołę. Podanie adresu email jest obowiązkowe przy przekazywaniu darowizny.
  • adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • cookies – nasza strona wykorzystuje technologię Cookies w celu prowadzenia statystyk oglądalności.
  • numer telefonu
  • w przypadku płatności cyklicznych: ostatnie cztery cyfry karty płatniczej, termin ważności karty i miasto
 12. Fundacja nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim z wyjątkiem tych podmiotów, z którymi współpraca jest niezbędna do realizacji postanowień niniejszego regulaminu.
 13. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu użytkownik korzysta z zakładki kontakt, przesyłając wiadomość e–mail pod adres kontakt.pl@greenpeace.org lub listem poleconym na adres: Fundacja Greenpeace Polska ul. Altowa 4, 02­-386 Warszawa.
 14. Wszelkie prawa do strony internetowej zastrzeżone są na rzecz Fundacji. Prawa autorskie do materiałów umieszczonych na stronie są własnością Fundacji Greenpeace Polska lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Używanie tych materiałów do celów innych niż prywatnych jest dozwolone jedynie za pisemną zgodą Fundacji Greenpeace Polska.
 15. Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie komercyjne materiałów oraz wspomaganie lub umożliwianie osobom trzecim łamania powyższych zakazów.
 16. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów strony.
 17. Fundacja Greenpeace Polska nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.
 18. Fundacja Greenpeace Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w wyniku w szczególności:
  • działania sił wyższych,
  • niezabezpieczenia oprogramowania komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich,
  • braku ciągłości świadczenia usług Serwisu z powodów niezależnych od Fundacji Greenpeace Polska,
  • nieprawidłowego użytkowania Serwisu,
  • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika,
 19. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania strony Użytkownicy mogą przesyłać na adres: kontakt.pl@greenpeace.org
 20. Regulamin jest ogólnodostępny i obowiązuje z dniem jego obwieszczenia tj. z dniem 11.09.2018. Fundacja zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.
 21. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 22. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Fundacji Greenpeace Polska.